Om sammenlign.utdanning.no

Sammenlign.utdanning.no hjelper hjelper deg å få oversikt over jobbmuligheter og lønn for 500 yrker og utdanninger. 

Vanlige spørsmål om sammenlign.utdanning.no

Hvorfor har vi laget sammenlign.utdanning.no?

En stor del av spørsmål som utdanning.no og karriereveiledere er av typen 
- "Hvilken jobb kan jeg få hvis jeg utdanner meg som ......?"  
- "Hvilken lønn kommer jeg til å få hvis jeg utdanner meg til......?"  
- "Hvilken utdanning pleier de som jobber som ...... ha?"
For å gjøre det enklere for elever og utdanningssøkere å se disse i sammenheng med alternativer har vi laget tjenesten. Sammenlign.utdanning.no er en helt ny tjeneste. Hvis du har forbedringsforslag eller finner feil send gjerne en tilbakemelding!

Når blir tallene oppdatert?

Lønnsstatistikk for lønn pr yrke oppdateres av Statistisk sentralbyrå hver februar. Arbeidsmarkedsstatistikk oppdateres hver høst. Statistikken er da fra høsten året før. 

Er "registrerte arbeidsledige" det samme som ledige?

Det er bare de som har har registrert seg som arbeidsledig på Nav som blir telt som ledige. Mange som er uten arbeid registerer seg ikke. Blant annet er mange nyutdannede som ikke registerer seg fordi de ikke har krav på ledighetstrygd.   

Hvor kommer tallene fra?

Lønnsstatistikken for yrker og utdanninger er fra Statistisk sentralbyrå. Tallene er basert hva arbeidsgivere har rapportert i lønn til egne ansatte i året før. Det må være minst 100 ansatte i en kategori før det beregnes lønnsstatistikk for gruppen.

Tallene som viser hvilke jobber folk har (avsnittene med "Arbeidsmarked"), hvilken utdanningsbakgrunn personer med et yrke har, ledighet, sektor og næringsdrivende kommer alle fra en sammenkobling av flere register. Opplysningene om yrke stammer opprinnelig fra Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret og opplysningene om utdanning fra Nasjonal utdanningsdatabase.

Personvern?

All arbeidsmarkedsstatistikk Utdanning.no har lagret er helt anonym. På grunn av personvernregler er alle kombinasjoner av yrke og utdanning med færre enn 3 personer er ikke lagret i utdanning.no, så det ikke skal være mulig å gjenfinne enkeltpersoner. Vi har ikke lagret- eller tilgang til opplysninger mer detaljerte om sammenhengen mellom yrke og utdanning. Dette fører til at litt under av 5 prosent alle personer er tatt ut. Siden det er de vanligste kombinasjonene av yrke og utdanning som vises, vil du for de fleste yrker og utdanninger ikke merke at sjeldne kobinasjoner av yrke og utdanning er tatt ut. 

Lønnsstatistikk publiseres bare for yrkes- og utdanningskategorier som har minst 100 personer. 

Hvorfor har mange yrker flere forskjellige lønnsstatistikker ?

I lønnsstatistikken har noen yrker en (+) meny hvor du kan velge hvilket av flere yrker du skal vise tall for. 

Eksempel: Yrket "Politi", er inndelt i to: "Politibetjent" og "Jurist eller advokat". Politijurister inngår i kategorien statsansatte som er "Jurist eller advokat". 

Statistisk sentralbyrå deler alle yrker inn om lag 400 offisielle yrkeskategorier. Et viktig prinsipp i denne inndelingen er at alle arbeidstakere skal tilhøre bare en kategori, slik at hver person bare telles en gang i statistikken. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå publiseres en gang årlig beregnet fra denne inndelingen. 

Det er ikke alltid de 400 offisielle yrkeskategoriene tilsvarer akkurat det samme som folk flest (og utdanning.no sine nettsider) definerer. Yrket "sykepleier" kan for både referere til spesialsykepleier, jordmor og sykepleier. Ofte legger SSB ut lønnsstatistikk for større kategorier enn yrkene på utdanning.no. For eksempel publiseres det ikke lønnsstatistikk for "fotballdommere", men derimot for "trener eller idrettsdommer".  

Er alle utdanninger med ?

Formell utdanning i Norge som er fullført siden 1970 er registrert i Nasjonal utdanningsdatabase. Dette er kilde til statistikken om hva som er høyeste fullførte utdanning på utdanning.no.
Ikke-formell utdanning er ikke registrert.

Utdanning som er tatt i utlandet kan være mangelfullt registrert, noe som av og til kan være synlig. (f.eks. leger som tilsynelatende kun har utdanning fra videregående nivå.) En stor del av innvandrere har mangelfullt registrert utdanning, eller er ikke registrert med en mye mindre presis utdanningskategori. 

Hvorfor er tallene fra i fjor, ikke fra i år?

Det går noen måneder fra elever og studenter har fullført en utdanning til utdanningsregisteret er oppdatert. Derfor er det litt over et halvt års forsinkelse til statistikk for fullført utdanning er tilgjengelig.

Hvem telles som “ikke i arbeid”?

Når vi viser hvilke jobber personer med en utdanning har, er det mange som har som yrkesstatus “ikke i arbeid”. Dette er de som verken er ansatt, er næringsdrivende, heller ikke i utdanning eller meldt arbeidsledig. Dessuten er personer over 60 år i denne kategorien er også tatt ut.

Det kan være mange grunner til at personer kan være i denne gruppen.

Hvorfor står det “ingen data” mange steder?

Yrkene og utdanningene på sammenlign.utdanning.no er knyttet til relevante yrkes- og utdanningskategorier. I noen tilfeller finnes det ikke passende kategorier på koble yrkene og utdanningene til. Det kan være flere grunner til  dette: 
- Så få kan ha yrket eller utdanningen at det ikke kan legges ut tall. Samme gjelder hvis yrkene personer har er spredt på flere kombinasjoner med utdanning og yrke med bare 1 eller 2 personer hver. 
- Flere yrker er det ikke en bestemt utdanning som er påkrevd for å ha yrket. Eller motsatt, at det kan være et svært stort antall utdanninger som alle gjør kvalifisert til yrket. Det er da ikke passende yrkes- og utdanningskategorier. For eksempel er det ikke noen bestemt utdanning for å jobbe som konsulent eller gründer
- Utdanningen er helt nyopprettet, så det er ikke er registrert ennå. 

Hvem er med  i arbeidsmarkedsstatistikken?

De som telles i arbeidsmarkedsstatistikken ("populasjonen") er alle mellom 20 og 70 år som bor i Norge. Dessuten er alle over 61 år som verken er i arbeidsstyrken eller i utdanning tatt ut.

Hvordan telles de som har flere utdanninger eller flere yrker?

Hvis noen har flere utdanninger på ulike utdanningnivå, er det bare personens høyeste utdanningsnivå som er vises. Dersom en person har fullført flere utdanninger på samme nivå, velges høyeste utdanning etter følgende kriterier:
1. utdanningen med høyest klassetrinn
2. utdanningen som ikke er "generell" (for eksempel studiespesialisering)
3. utdanningen med nyeste avslutningsdato

For personer som er selvstendig næringsdrivende er det ikke registrert hvilke arbeidsoppgave de gjør i jobben sin. Disse vises med kategorien "selvstendig næringsdrivende", uansett hva de jobber med som næringsdrivende. Det samme gjelder for personer som ikke er sysselsatte. 

Hvis noen  har flere yrker, er det det de bruker mest tid på (som kalles "hovedarbeidsforholdet"). 

Sist oppdatert: 13. desember 2022